AZAETRCONTROLKft.ADATKEZELÉSISZABÁLYZATAKamionosminimálbérfelhasználóinak

(Adatvédelmiirányelvek)AzAETRCONTROLKft.(1097Budapest,Kénu.6.)egysajátfejlesztésűtachográf-ésvezetőikártyaadatkiértékelőrendszertforgalmazésszolgáltat.Üzletitevékenységünksoránazadatokegyrészétmáscégekmegbízásából,adatfeldolgozókéntkezeljük,ebbenazesetbenazadatkezelésiműveletekhezkapcsolódó,pusztántechnikaifeladatokatlátunkelazadatkezelőutasításaiszerint.Azilyenesetekbenönállódöntési,rendelkezésijogunkazadatokfelettnincsen.Közvetlenadatkezelőkéntkötelezettségetvállalunkarra,hogyatevékenységünkkelkapcsolatosmindenadatkezelésmegfelelajelenszabályzatbanésahatályosmagyarésuniósjogszabályokbanmeghatározottelvárásoknak.AzAETRCONTROLKft.elkötelezettügyfeleiéspartnereiszemélyesadatainakvédelmében,kiemeltenfontosnaktartjaügyfeleiinformációsönrendelkezésijogánaktiszteletbentartását.AzAETRCONTROLKft.aszemélyesadatokatbizalmasankezeli,ésmegteszmindenolyanbiztonsági,technikaiésszervezésiintézkedést,melyazadatokbiztonságátgarantálja.AzAETRCONTROLKft.tevékenységénekadatkezeléseiönkénteshozzájárulásonalapulnak.Bizonyosesetekbenazonbanamegadottadatokegykörénekkezelését,tárolásátjogszabályokteszikkötelezővé.FelhívjukazAETRCONTROLKft.részéreadatközlőkfigyelmét,hogyamennyibennemsajátszemélyesadataikatadjákmeg,azadatközlőkötelességeazérintetthozzájárulásánakbeszerzése.Akezeltadatokköre:járművezetőésafoglalkoztatócég(havanilyen)neve,ajárművezetőszületésiideje,születésihelye,ajárművezetőjogosítványánakszáma,mobiltelefonjának(havanilyen)Androidazonosítója,száma,ajárművezetőikártyaegyediazonosítója,E-mailcím(havanilyen),jelszóésfelhasználónév,ajárművezetőpreferáltnyelveésaláírásánakképe,atachográfésajárművezetőikártyaadatai,analógtachográfkorongokszkenneltképe,vezetőiésjárműesemények,GPSkoordináták,adószám,közösségiadószám(havanilyen),cégfelénkirányulópénzforgalmiadatai,cégeskapcsolattartók(havanilyen)ésazokelérhetőségiadatai(név,beosztás,vezetékesésmobiltelefonszám,E-mailcím).Azadatkezeléscélja:ajárművezetőkvezetési-,pihenőidejéreésamunkaidejérevonatkozójogszabályokbetartásánaktámogatása,bérszámfejtésialapadatokgyűjtése,utólagosellenőrizhetőségbiztosításaajogszabályokbanelőírtatárgyévetkövető5évig,jogszabályikötelezettségekteljesítése,működésoptimalizálása,azigénybevett,előfizetettszolgáltatásoknyomonkövetése,alehetségeshibákésszabálysértésekminimalizálása,aszolgáltatásminőségénekjavítása.Helyzetmeghatározásiadatok(GPSkoordináták)gyűjtésetárolása,felhasználása:aKamionosminimálbérakövetkezőesetekbengyűjtGPSkoordinátákat:Országhatárváltáskorfigyelmeztetiafelhasználót,hogyajogszabályikötelezettségétteljesítseésrögzítsebeatachgráfbaazországhatárváltást.AparkolókeresésifunkcióhasználataeseténarendszerfolyamatosangyűjtiazaktuáliskoordinátákatésmegosztjaazokatAETRControlszerverrelazoptimálisparkolómeghatározásacéljából.Ahelyadatokgyűjtéseazalkalmazásháttérbekerüléseközbenfolytatódik,azalkalmazásbezárásávalmegszűnik.Azadatkezelésjogalapja:jogszabályielőírás,valamintazérintettönkénteshozzájárulása,továbbáatermészetesszemélyeknekaszemélyesadatokkezelésetekintetébentörténővédelmérőlésazilyenadatokszabadáramlásárólszólóEurópaiParlamentésaTanács2016.április27-i2016/679.rendelet6.cikke,ésazelektronikuskereskedelmiszolgáltatások,valamintazinformációstársadalommalösszefüggőszolgáltatásokegyeskérdéseirőlszóló2001.éviCVIII.törvény13/A.§(3)bekezdése.Azadatoktörlésénekhatáridejeaszerződésmegszűnésétőlszámítottötév.AzAETRCONTROLKft.mindenhozzábeérkezettE-mailtaküldőnevével,E-mailcímével,adátum,időpontadatokkalésmás,azüzenetbenmegadottegyébszemélyesadatokkalegyüttazadatközléstőlszámítottlegfeljebbötévelteltéveltöröl.AzAETRCONTROLKft.azügyfelekbejövőtelefonhívásaitrögzíti.Azadatkezeléscélja:azügyfélésazadatkezelőjogainakérvényesítése,azutólagosbizonyíthatóság.Azadatkezelésjogalapja:azérintetthozzájárulása.Akezeltadatokköre:azonosítószám,azügyfélésazügyintézőközöttibeszélgetéshangfelvétele,abeszélgetéssoránmegadottegyébszemélyesadatok,azügyfélneveéstelefonszáma,dátum,azügyintézőneveésahívásidőtartama.Azadatkezelésidőtartama:ötév.Etájékoztatóbanfelnemsoroltadatkezelésekrőlazújadatfelvételekoradunktájékoztatást.Tájékoztatjukügyfeleinket,hogyabíróság,azügyész,anyomozóhatóság,aNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóság,illetőlegjogszabályfelhatalmazásaalapjáneljárómásszervektájékoztatásadása,adatokközlése,átadása,illetőlegiratokrendelkezésrebocsátásavégettmegkereshetikazadatkezelőt.AZAETRCONTROLKft.személyesadatotamegbízónkívülmásnakcsakjogszabályikötelezettségeseténadát,ésakkoriscsakannyitésolyanmértékben,amelyamegkereséscéljánakmegvalósításáhozelengedhetetlenülszükséges.AZADATKEZELÉSBIZTONSÁGAAzAETRCONTROLKft.számítástechnikairendszereiaszékhelyén,adatmegőrzésihelyeimindenszempontbólvédettszerverparkbantalálhatókmeg.AzAETRCONTROLKft.aszemélyesadatokkezeléséhezaszolgáltatásnyújtásasoránalkalmazottinformatikaieszközöketúgyválasztjamegésüzemelteti,hogyakezeltadat:a)azarrafeljogosítottakszámárahozzáférhető(rendelkezésreállás);b)hitelességeéshitelesítésebiztosított(adatkezeléshitelessége);c)változatlanságaigazolható(adatintegritás);d)ajogosulatlanhozzáférésellenvédett(adatbizalmassága)legyen.AzAETRCONTROLKft.azadatokatmegfelelőintézkedésekkelvédikülönösenajogosulatlanhozzáférés,megváltoztatás,továbbítás,nyilvánosságrahozatal,törlésvagymegsemmisítés,valamintavéletlenmegsemmisülés,sérülés,továbbáazalkalmazotttechnikamegváltozásábólfakadóhozzáférhetetlennéválásellen.AzAETRCONTROLKft.akülönbözőnyilvántartásaibanelektronikusankezeltadatállományokvédelmeérdekébenmegfelelőtechnikaimegoldássalbiztosítja,hogyatároltadatokközvetlenülnelegyenekösszekapcsolhatókésazérintetthezrendelhetők.AzAETRCONTROLKft.atechnikamindenkorifejlettségéretekintettelolyanműszaki,szervezésiésszervezetiintézkedésekkelgondoskodikazadatkezelésbiztonságánakvédelméről,amelyazadatkezelésselkapcsolatbanjelentkezőkockázatoknakmegfelelővédelmiszintetnyújt.AzAETRCONTROLKft.azadatkezeléssoránmegőrzia)atitkosságot:megvédiazinformációt,hogycsakazférhessenhozzá,akierrejogosult;b)asértetlenséget:megvédiazinformációnakésafeldolgozásmódszerénekapontosságátésteljességét;c)arendelkezésreállást:gondoskodikarról,hogyamikorajogosulthasználónakszükségevanrá,valóbanhozzátudjonférniakívántinformációhoz,ésrendelkezésreálljanakazezzelkapcsolatoseszközök.AzAETRCONTROLKft.informatikairendszereéshálózataegyarántvédettaszámítógéppeltámogatottcsalás,kémkedés,szabotázs,vandalizmus,tűzésárvíz,továbbáaszámítógépvírusok,aszámítógépesbetörésekésaszolgálatmegtagadásravezetőtámadásokellen.Azüzemeltetőabiztonságrólszerverszintűésalkalmazásszintűvédelmieljárásokkalgondoskodik.AzAETRCONTROLKft.ahttp-nkeresztülikommunikációthitelesítetttanúsítványokésnyíltkulcsútitkosítástalkalmazóTLSprotokollonkeresztülvégzi.Azilyenadatkommunikációbiztonságosésvédett.Tájékoztatjukafelhasználókat,hogyazinternetennyíltantovábbítottelektronikusüzenetek(E-mail)sérülékenyekazolyanhálózatifenyegetésekkelszemben,amelyektisztességtelentevékenységre,szerződésvitatására,vagyazinformációfelfedésére,módosításáravezetnek.Azilyenfenyegetésektőlmegvédendőazadatkezelőmegteszmindentőleelvárhatóóvintézkedést.Arendszereketmegfigyeliannakérdekében,hogymindenbiztonságieltéréströgzíthessen,ésbizonyítékkalszolgálhassonmindenbiztonságieseményesetében.Arendszermegfigyelésezenkívüllehetővétesziazalkalmazottóvintézkedésekhatékonyságánakellenőrzésétis.AZADATKEZELŐADATAI,ELÉRHETŐSÉGENév:AETRCONTROLKft.Székhely:1097Budapest,Kénu.6.Cégjegyzékszám:01-09-684783Abejegyzőbíróságmegnevezése:FővárosiTörvényszékCégbíróságaAdószám:11949332-2-43Telefonszám:+36(20)410-0035E-mail:JOGORVOSLATILEHETŐSÉGEKAzérintetttájékoztatástkérhetszemélyesadataikezeléséről,valamintkérhetiszemélyesadatainakhelyesbítését,illetve–akötelezőadatkezelésekkivételével–törlésétvagyzárolásátazadatfelvételénéljelzettmódon,illetveazadatkezelőfentielérhetőségein.Tájékoztatáshozvalójog:AzérintettkérelméreazAETRCONTROLKft.mintadatkezelőtájékoztatástadazáltalakezeltadatokról,azokforrásáról,azadatkezeléscéljáról,jogalapjáról,időtartamáról,azadatfeldolgozónevéről,címérőlésazadatkezelésselösszefüggőtevékenységéről,azesetlegesadatvédelmiincidenskörülményeiről,hatásairólésazelhárításáramegtettintézkedésekről,továbbáadattovábbításeseténannakjogalapjáróléscímzettjéről.Azadatkezelőakérelembenyújtásátólszámítottlegrövidebbidőalatt,legfeljebbazonban25naponbelül,közérthetőformában,azérintetterreirányulókérelméreírásbanadjamegatájékoztatást.Etájékoztatásingyenes,haatájékoztatástkérőafolyóévbenazonosadatkörrevonatkozótájékoztatásikérelmetazadatkezelőhözmégnemnyújtottbe.EgyébesetekbenazAETRCONTROLKft.költségtérítéstállapíthatmeg.Helyesbítésjoga:AzAETRCONTROLKft.aszemélyesadatothelyesbíti,haazavalóságnaknemfelelmegésavalóságnakmegfelelőszemélyesadatarendelkezéséreáll.Zárolásésmegjelölés:AzAETRCONTROLKft.zároljaaszemélyesadatot,haazérintetteztkéri,vagyhaarendelkezéséreállóinformációkalapjánfeltételezhető,hogyatörléssértenéazérintettjogosérdekeit.Azároltszemélyesadatkizárólagaddigkezelhető,ameddigfennállazazadatkezelésicél,amelyaszemélyesadattörlésétkizárta.AZAETRCONTROLKft.megjelöliazáltalakezeltszemélyesadatot,haazérintettvitatjaannakhelyességétvagypontosságát,deavitatottszemélyesadathelytelenségevagypontatlanságanemállapíthatómegegyértelműen.Törléshezvalójog:AzAETRCONTROLKft.aszemélyesadatottörli,hakezelésejogellenes,azérintettkéri,akezeltadathiányosvagytéves–ésezazállapotjogszerűennemorvosolható–,feltéve,hogyatörlésttörvénynemzárjaki,azadatkezeléscéljamegszűnt,vagyazadatoktárolásánaktörvénybenmeghatározotthatáridejelejárt,aztabíróságvagyaNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságelrendelte.Eljárásiszabályok:Aszemélyesadatoktörlésére,zárolására,helyesbítésére25napállazadatkezelőrendelkezésére.Amennyibenazadatkezelőazérintetthelyesbítés,zárolásvagytörlésirántiigényétnemteljesíti,25naponbelülírásbanvagyazérintetthozzájárulásávalelektronikusútonközliazelutasításindokait.AzAETRCONTROLKft.ahelyesbítésről,azárolásról,amegjelölésrőlésatörlésrőlazérintettet,továbbámindazokatértesíti,akiknekkorábbanazadatotadatkezeléscéljáratovábbította.Azértesítéstmellőzi,haezazadatkezeléscéljáravalótekintettelazérintettjogosérdekétnemsérti.Tiltakozásjoga:Azérintetttiltakozhatszemélyesadatánakkezeléseellen,haa)aszemélyesadatokkezelésevagytovábbításakizárólagazadatkezelőrevonatkozójogikötelezettségteljesítéséhezvagyazadatkezelő,adatátvevővagyharmadikszemélyjogosérdekénekérvényesítéséhezszükséges,kivéve,haazadatkezelésttörvényrendelteel;b)aszemélyesadatfelhasználásavagytovábbításaközvetlenüzletszerzés,közvélemény-kutatásvagytudományoskutatáscéljáratörténik;c)törvénybenmeghatározottegyébesetben.AzAETRCONTROLKft.atiltakozástakérelembenyújtásátólszámítottlegrövidebbidőnbelül,delegfeljebb15napalattmegvizsgálja,annakmegalapozottságakérdésébendöntésthoz,ésdöntésérőlakérelmezőtírásbantájékoztatja.Haazadatkezelőazérintetttiltakozásánakmegalapozottságátmegállapítja,azadatkezelést–beleértveatovábbiadatfelvételtésadattovábbítástis–megszünteti,ésazadatokatzárolja,valamintatiltakozásról,továbbáazannakalapjántettintézkedésekrőlértesítimindazokat,akikrészéreatiltakozássalérintettszemélyesadatotkorábbantovábbította,ésakikkötelesekintézkedniatiltakozásijogérvényesítéseérdekében.Amennyibenazérintettazadatkezelőnekameghozottdöntésévelnemértegyet,azellen–annakközlésétőlszámított30naponbelül–bírósághozfordulhat.AZAETRCONTROLKft.azérintettadatátnemtörölheti,haazadatkezelésttörvényrendelteel.Azadatazonbannemtovábbíthatóazadatátvevőrészére,haazadatkezelőegyetértettatiltakozással,illetőlegabíróságatiltakozásjogosságátmegállapította.Kártérítéséssérelemdíj:AzAETRCONTROLKft.azérintettadatainakjogelleneskezelésévelvagyazadatbiztonságkövetelményeinekmegszegésévelmásnakokozottkártmegtéríti.Azérintettszemélyiségijogánakmegsértéseeseténazérintettsérelemdíjat(Ptk.2:52.§)követelhet.Azérintettelszembenazadatkezelőfelelazadatfeldolgozóáltalokozottkárértis.Azadatkezelőmentesülafelelősségalól,haakártazadatkezeléskörénkívülesőelháríthatatlanokidézteelő.Azadatkezelőnemtérítimegakártésnemkövetelhetősérelemdíjannyiban,amennyibenakárakárosultvagyaszemélyiségijogmegsértésévelokozottjogsérelemazérintettszándékosvagysúlyosangondatlanmagatartásábólszármazott.Bírósághozfordulásjoga:Azérintettajogainakmegsértéseeseténazadatkezelőellenbírósághozfordulhat.Abíróságazügybensoronkívüljárel.AzadatkezelőszékhelyeszerintilletékesbíróságaFővárosiTörvényszék(1055Budapest,Markóu.27.),vagyazérintettválaszthatjaalakóhelyeszerintilletékestörvényszéketis.Adatvédelmihatóságieljárás:PanasszalaNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságnállehetélni:Név:NemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságSzékhely:1125Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C.Levelezésicím:1530Budapest,Pf.:5Telefon:+36(1)391-1400Fax:+36(1)391-1410E-mail:ugyfelszolgalat@naih.huHonlap:http://www.naih.hu

Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro